தமிழ்த் துறையின் சார்பாக ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு மகிழம் பொதுத்தமிழ் கையேடு 4.9.2.23 அன்று வெளியிடப்பட்டது